[Ibabsa] Anàlisi inicial dels processos i identificació d’àmbits de millora

Período: 
2007-2008

Descripció

Mapa d'idees del projecte

El projecte cercava millorar l’organització del treball de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA) amb l'objectiu és engegar un procés de millora organitzativa.

Es va plantejar un primer servei que generés resultats a curt termini i aplicables immediatament, alhora que permetia un major coneixement de l’organització i, sobretot, dels seus processos, destinataris dels serveis i agents que intervenen. Tot l'anterior permet afinar altres intervencions perquè s’ajustin a les necessitats d'IBABSA, especialment pel que fa a la determinació dels llocs de treball i la gestió més adequada dels projectes especials que es poden identificar.

IBABSA és una organització altament especialitzada en un tipus de serveis de contingut tècnic, amb personal expert i amb necessitats d’organització del treball que poden tenir condicionants tècnics específics importants. Aquest projecte feia una exhaustiva descripció de les línies de treball d'IBABSA en termes del valor que aporta cadascuna als clients finals de l’organització.

Així es facilità la transmissió i comunicació de la missió i fins de l’organització des de la perspectiva del client. Per ajustar el temps en què s’obtinguin els primers resultats, cada línia de treball va identificar els participants i el seu paper. També es van relacionar els problemes per aconseguir el valor final de cada procés, així com el desencadenant de la seva posada en marxa.

D’altra banda, per optimitzar el desenvolupament de projectes, es va dissenyar la metodologia, el procés i les eines per presentar propostes de projectes, de millores i d’actuacions. L'actuació incidia en la millora dels dos components de treball propis d’IBABSA: els processos i els projectes.

A partir dels resultats, es va disposar de un mapa dels processos i es podia fer una anàlisi en detall de cadascú en una fase posterior. La identificació dels agents que intervenien també facilitava la definició de l’estructura organitzativa. I un cop coneguts els processos i els seus agents es podien realitzar propostes de millora afinades.

Re(d)laciones
Colaboradores: